میزبانی لینوکس آلمان

 • 100 مگابایت

  • 100 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 3000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 0 عدد ادان دامنه
 • 200 مگابایت

  • 200 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 500 مگابایت

  • 500 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 1000 مگابایت

  • 1000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 100000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 2000 مگابایت

  • 2000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 180000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 3000 مگابایت

  • 3000 مگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 250000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه