میزبانی لینوکس پربازدید

 • 1000 مگابایت

  • 1 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 2000 مگابایت

  • 2 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 450 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 3000 مگابایت

  • 3 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 4000 مگابایت

  • 4 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 750 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 10000 مگابایت

  • 10 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 2000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه
 • 5000 مگابایت

  • 5 گیگابایت میزان فضای اختصاصی
  • 900 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • 1 عدد ادان دامنه